Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25-től visszavonásig

1. Bevezetés

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a waggybox.hu (Császár Martin e.v, székhely: 3104 Salgótarján, Sugár út 110, nyilvántartási szám: 52056260, nyilvántartó hatóság: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, adószám: 68654771-1-32) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Császár Martin e.v (a továbbiakban: Üzemeltető) a waggybox.hu weboldal (a továbbiakban: Webáruház) működtetése során a Webáruházra látogatók, a Webáruházban regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Webáruház internetes oldalainak megtekintése bármilyen személyes adat továbbítása nélkül is lehetséges, egyes funkcióinak használatához azonban személyes adatok kezelése/feldolgozása szükségessé válhat. Ha személyes adatok kezelése/feldolgozása szükségessé válik, és az ilyen kezelésre/feldolgozásra nincs jogalap, az érintettől minden esetben hozzájárulás szükséges.

Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weboldal minden felhasználójára szintén kötelező érvényű. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.1 A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

– 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
– 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
– összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
– 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
– 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

2. Az adatkezelésben érintett weboldalak

https://waggybox.hu és aloldalai

2.1. Az adatkezelésben érintett weboldalak tárhelyszolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Webber Digital Solutions Kft.
Tárhelyszolgáltató címe: 1085 Budapest, József körút 69.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: hello@webber360.com
Tárhelyszolgáltató weboldala: https://webber360.com

2.2. Az adatkezelésben érintet weboldalak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője:

Név: Császár Martin e.v
Email cím: hello@waggybox.hu
Telefon: +36 70 635 5305
Székhely, levelezési cím: 3104, Salgótarján, Sugár út 110.
Adószám: 68654771-1-32
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 52056260

2.3. Adatvédelmi tisztviselő:

Tekintettel a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3. Fogalommeghatározások

– személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

– különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

– érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy.

– hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

– tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

– adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

– adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

– adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

– nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

– adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

– adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

– adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

– adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

– adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

– adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

– harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4. Általános információk

4.1 Az üzemeltető személyes adatokat kizárólag a törvényben meghatározottak szerint gyűjt, kezel.

4.2 Az üzemeltető marketing célú levelet, hírlevelet csak előzetes hozzájárulás esetén küld.

4.3 A hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, az emailek alján megtalálható leiratkozó linkre kattintva, illetve külön jelezve a hello@waggybox.hu email címen.

4.4 Az Érintett bármikor jogosult a róla tárolt adatokról információt kérni, valamint jogosult ezen adatok törlését kérni, kivéve törvényi vagy egyéb kötelezettség miatt történő adatkezelés esetén.

4.5 Az Üzemeltető a linkeken keresztül elérhető, külső weboldalakon történő adatkezelésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Adatkezelési alapelvek

5.1 Biztonság: Az adatokat megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

5.2 Az adatgyűjtés korlátozása: Személyes adatot csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az érintett tudtával és beleegyezésével lehet gyűjteni.

5.3 Célhoz kötött adatkezelés: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.4 Adattovábbítás: Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

5.5 Korlátozott felhasználás: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

5.6 Adattovábbítás harmadik országba: Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

5.7 Adatminőség: Az adatoknak pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük

6. Cookie/Süti tájékoztató

6.1 Az adatgyűjtés ténye:

A waggybox.hu internetes oldal cookiekat vagy más szóval sütiket használ. A cookie-k ártalmatlan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes eszköz internetes böngészőn keresztül tárol. Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karaktersorozatból áll, amelyen keresztül internetes oldalakat és kiszolgálókat lehet hozzárendelni ahhoz az adott internethez böngészőhöz, amelyik a cookie-t tárolja.

6.2 Az adatgyűjtés célja:

A süti lehetővé teszi a látogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztesse az egyes böngészőket olyan internet böngészőktől, amelyek más cookie-kat tárolnak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internet böngészőt lehet felismerni és azonosítani.

A cookie-k használatával a waggybox.hu a weboldal felhasználóit több felhasználóbarát szolgáltatással is elláthatja, amely a cookiek beállítása nélkül nem lenne lehetséges. Cookie-k segítségével az információkat és ajánlatokat a honlapokon optimalizálni lehet, a felhasználót szem előtt tartva. A cookie-k lehetővé teszik, hogy felismerjük a weboldalt már korábban felkereső felhasználókat. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldal használatát. A weboldal olyan felhasználójának, aki cookie-kat használ például nem kell megadni a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a honlapot felkeresi, mert ezt elmenti a honlap, és a cookie-t így tárolja a felhasználó számítógépes rendszerén.

6.3 Az érintettek köre: a webáruház minden felhasználója

6.4 A kezelt adatok köre: lásd az adott (lentebbi) pontoknál

6.5 Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó böngészőjének beállításaitól függ

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a weboldalon keresztül a megfelelő beállítással az internet böngészőjében. Ezenkívül a már beállított cokkiek bármikor törölhetőek bármilyen böngésző beállításain keresztül. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását az internet böngészőben, a honlap nem minden funkciója használható.

7. Regisztráció a weboldalon

7.1 Az adatgyűjtés ténye:

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatok megadásával regisztráljon az adatkezelő weboldalán. Az érintett személyes adatait az adatkezelő kizárólag belső használatra gyűjti és tárolja.

7.2 Az adatgyűjtés célja:

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes feltüntetésével történő gyűjtésének célja, hogy lehetővé tegye az adatkezelő számára, hogy csak a regisztrált felhasználók számára felkínálható tartalmat vagy szolgáltatásokat nyújtson. A regisztrált személyek szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából.

7.3 Az érintettek köre: a weboldalon regisztrációval felhasználói fiókot lérehozó felhasználók

7.4 A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév, email cím, levelezési cím

A regisztrálással az Internet-szolgáltató által hozzárendelt IP-cím amelyet az érintett használ, a dátum és a regisztrálás időpontja is tárolásra kerül. Ezeknek az adatoknak a tárolása az egyetlen módja a szolgáltatásainkkal való visszaélés megelőzésének, és ha szükséges, az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását lehetővé teszik. Az adatkezelőt így biztosítani lehet az adatok tárolásával. Ezeket az adatokat nem továbbítom harmadik feleknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatokat, vagy ha az átruházás a büntetőeljárás célját szolgálja.

7.5 Az adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók megszüntetésének idejéig. A felhasználó fiók megszüntetését a megadott elérhetőségen kérelmezheted

8. Feliratkozás hírlevélre

8.1 Az adatgyűjtés ténye:

A waggybox.hu weboldalán a felhasználóknak lehetősége van hírlevél feliratkozásra személyes adatok megadásával.

8.2 Az adatgyűjtés célja:

Rendszeres tájékoztatás a Webáruházzal kapcsolatos eseményekről hírlevél segítségével. Az érintett hírlevél feliratkozása csak akkor lehetséges, ha az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel és az érintett regisztrál a hírlevelek küldésére.

8.3 Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

8.4 A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév, email cím

8.5 Az adatkezelés időtartama:

A hírlevélről történő leiratkozás idejéig.

A hírlevélre történő feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél küldésére adott, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. Ezen túlmenően a megadott elérhetőségen történő külön kéréssel szintén visszavonható a hírlevél feliratkozás.

9. Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel

9.1 Az adatgyűjtés ténye:

A Webáruház weblapja lehetővé tesz elektronikus kapcsolatfelvételt az üzemeltetővel, valamint közvetlen kommunikációra is lehetőség van, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezést (email) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat a levelező rendszer automatikusan tárolja.

9.2 Az adatgyűjtés célja:

Az érintett által önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintettel történő kapcsolatfelvétel céljából tárolja a rendszer, vagyis, hogy az üzemeltető válaszolni tudjon a megkeresésre.

9.3 Az érintettek köre: az üzemeltető részére önként üzenetet küldő felhasználók

9.4 A kezelt adatok köre: e-mail cím, illetve az egyéb önkéntesen megadott személyes adatok

9.5 Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségen történő kérelmezéssel történhet

10. Hozzászólás funkció a blogon

10.1 Az adatgyűjtés ténye:

A Webáruáz blogja a felhasználók számára lehetőséget ad, hogy egyedi észrevételeket, megjegyzéseket fűzzenek az egyes bejegyzésekhez. A blog egy web-alapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül cikkeket lehet közölni, úgynevezett blogposztok, vagy másszóval blogbejegyzések formájában.

10.2 Az adatgyűjtés célja:

Az IP-cím, és az email cím ilyen tárolása biztonsági okokból történik, amennyiben az érintett harmadik fél jogait sérti, vagy egy adott megjegyzésen keresztül illegális, illetve nem megengedett tartalmat tesz közzé. Ezeknek a személyes adatoknak a tárolása az adatkezelő saját érdekében áll, hogy jogsértés esetén megfelelő módon el tudjon járni. Ezeket az adatokat nem továbbítom harmadik félnek, kivéve, ha az ilyen átruházást törvény írja elő.

A név (amely nem kötelezően a valódi név) közzététele a felvetett megjegyzésekre történő válaszolás megkönnyítésére, személyesebbé tételére szolgál.

10.3 Az érintettek köre: a blogon hozzászólást író felhasználók

10.4 A kezelt adatok köre:

Ha az érintett a Webáruház blogon megjegyzést ír, az érintett által tett észrevételeket is tárolja és közzéteszi a rendszer, valamint a felhasználó által válaszott név is (lehet úgynevezett „nicknév” is) közlésre kerül. Ezen túlmenően az Internet-szolgáltató által az érintetthez rendelt IP-cím, illetve a kötelezően megadott email cím (a nyilvánosság számára nem látható módon) szintén rögzítésre kerül a rendszerben.

10.5 Az adatkezelés időtartama: az IP-cím és email cím esetében 60 nap, a közzétett név esetén az érintett által történő hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségen történő kérelmezéssel történhet

11. Remarketing tevékenység

Az Adatkezelő a Facebook és a Google hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók adatokat gyűjtenek és kapnak az Adatkezelő weboldaláról, valamint más internetes weboldalaktól, például sütik segítségével. Ezen adatok felhasználásával webanalitikai, illetve célzott hirdetési szolgáltatások igénybevételét tesznek lehetővé. Lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg kizárólag olyan embereknek, akik már egyszer felkeresték az Adatkezelő weboldalát, vagy egy adott aloldalt. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a Felhasználó személyazonosításra nem alkalmasak.

12. A személyes adatok rendszeres törlése

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges időtartamra dolgozza fel és tárolja, vagy ameddig az adatkezelőre vonatkozó európai jogalkotó vagy más jogalkotók általi jogszabályokban vagy rendeletekben rögzítettek szerint szükséges.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más hatáskörrel rendelkező jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, az üzemeltető a személyes adatokat a jogi követelményekkel összhangban rutinszerűen törli.

13. Az érintett jogai

13.1 Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.

13.2 A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

13.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

13.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.

13.5 Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

13.6 A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

13.7 A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu

14. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon, az üzemeltető integrálta Google Analytics szolgáltatás összetevőit (anonimizálási funkcióval).

A Google Analytics egy webes adatelemző szolgáltatás. A webanalitika a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. A webanalitikai szolgáltatás összegyűjti többek között az olyan adatokat a honlapon, ahonnan egy személy átkattintott (az úgynevezett hivatkozó), mely al-oldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy aloldalt. A webanalitika elsősorban egy weboldal optimalizálására használható és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésének elvégzése érdekében.

A Google Analytics szoláltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics szolgáltatáson keresztül a webes elemzéshez az üzemeltető a “_gat._anonymizeIp” alkalmazást használja. Az alkalmazás segítségével az érintett Internet-kapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti, és névtelenül kerül tárolásra, amikor egy Európai Uniós tagállamból vagy az Európai Gazdasági Térségből keresik fel a weboldalt.

A Google Analytics összetevő célja, hogy elemezze a forgalmat a honlapunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között arra használja, hogy értékelje a honlapunk használatát, és hogy online jelentéseket készítsen, amelyek weboldalainkon történő tevékenységekről ad tájékoztatást.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett rendszerére. A cookiekról bővebb tájékoztatás fentebb olvashatsz. A cokkie-k engedélyezésével a Google számára lehetővé teszed, hogy elemezze a weblap használatát. Minden egyes alkalommal a weboldal felkeresése során az érintett rendszerének internetes böngészője automatikusan elküldi adatait a Google Analytics összetevőnek. E technikai eljárás során a Google vállalat tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely a Google-t, többek között a látogatók és a kattintások eredetéről tájékoztatja.

A cookie-t a személyes adatok tárolására használják, például hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett webhely látogatásának gyakorisága. Minden látogatás során, az ilyen személyes adatok, beleértve az IP-címet továbbítódnak a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google az eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek továbbíthatja.

Az érintett, mint már fentebb említésre került, bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a honlapon az internetes böngésző megfelelő beállításával. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics beállítson egy cookie-t az érintett rendszerére. Ezen kívül, a Google Analytics által már használt cookie-k is bármikor törölhetők.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Google Analytics által generált adatokat, amely a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával és az ilyen jellegű információkkal van összefüggésben. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző bővítményt innen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ez a böngésző-bővítmény azt mondja a Google Analyticsnek egy JavaScript kódon keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törlik, formázták vagy újonnan telepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt eltávolította az érintett vagy bármely más személy, aki a hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor a böngésző bővítményeinek újratelepítését vagy újraaktiválását kell végrehajtani.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://www.google.com/analytics/terms/hu.html
https://www.google.com/analytics

15. Közösségi portálok és gombok

A közösségi portál egy internetes hely társadalmi „találkozók” számára, egy online közösségi felület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikálni tudjanak egymással, és kapcsolatba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, illetve lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A közösségi portálok rendelkezhetnek weboldalakba beágyazható gombokkal.

15.1. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta a Facebook közösségi portál összetevőit.

A Facebook lehetővé tesz a közösségi hálózat használói számára többek között pritvát profil létrehozását, fényképek felöltését, bejegyzések közzétételét, azokhoz való hozzászólást.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül lakik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A Facebook plug-injeinek az áttekintésére meglátogathatod a következő Facebook oldalt: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Facebook szerverek között közvetlen kapcsolat létesül, így a Facebook megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Facebook fiókodba, illetve, ha rákattintasz a Tetszik vagy Megosztás gombra, akkor a weblap tartalma a Facebook-profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Facebook hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

További információkért olvasd el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját: http://www.facebook.com/about/privacy/

Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Facebook felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Facebookról a weboldal felkeresése előtt.

15.2. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta a Google+ közösségi portál összetevőit.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google +1 gomb segítségével információk tehetők közzé világszerte. A Google+ egy közösségi oldal, amely Google fiók létrehozásával használható.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Google+ szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a Google+ megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Google+ fiókodba, illetve, ha rákattintasz a +1 gombra, akkor a weblap tartalma a Google+ profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Google+ hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google+ hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Google+ felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Google+ fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk:

https://developers.google.com/+/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

15.3. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit.

Az Instagram egy audiovizuális közösségi platform, ahol a felasználók fotókat és videókat oszthatnak meg egymással, illetve továbbíthatják azokat más közösségi felületekre.

Az Instagram üzemeltetője: Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és az Instagram szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így az Instagram megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve az Instagram fiókodba, illetve, ha rákattintasz egy Instagram gombra, akkor a weblap tartalma az Instagram profilhoz kapcsolható, ezen keresztül az Instagram hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy az Instagram hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid az Instagram felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki az Instagram fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk:

https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

16. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 6. cikkén alapul.

17. A személyes adatok törvényes vagy szerződéses követelményként történő nyújtása; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett személyes adatok nyújtására vonatkozó kötelezettsége, az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei

A személyes adatok rendelkezésre bocsájtását részben törvény írja elő (pl. adózási rendeletek), vagy szerződéses rendelkezések (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is előírhatják. Az érintettnek például kötelessége, hogy személyes adatokat szolgáltasson amikor szerződéskötésre kerül sor. A személyes adatok rendelkezésre bocsájátásnak megtagadása azzal a következménnyel jár, hogy az érintettel szerződés nem köthető.

18. Kiskorúak személyes adatainak védelme

2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire, valamint a Magyarországon hatályos jogszabályokra való tekintettel az Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel személyes adatokat 16. életévüket még be nem töltő személyekről.

16. életévét még be nem töltő Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelések semelyikéhez sem járulhat hozzá önként (még a legegyszerűbb esetekben sem, pl. Cookie-k elfogadása)! Az Adatkezelő a kiskorúakra vonatkozó adatkezelések kockázatának mértéke, illetve az elérhető technológia függvényében ésszerű erőfeszítéseket tesz a hozzájárulást adó Felhasználók életkoráról való meggyőződés érdekében. Az egyes adatkezelésekhez való hozzájárulás esetén a Felhasználó köteles megismerni, és elfogadni jelen nyilatkozatot, ennek értelmében az adatkezeléshez való hozzájárulásával kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte.

Amennyiben olyan szélsőséges eset áll elő, hogy a Felhasználó 16. életévét még be nem töltötte be, ha élni kíván az egyes adatkezelések nyújtotta lehetőségekkel, azok előnyeivel, úgy minden esetben szülői, vagy törvényes gondviselői, adatkezelésenként külön-külön történő hozzájárulás szükséges, melyet a szülő, vagy törvényes gondviselő az Adatkezelő megadott elektronikus elérhetőségén írásban jelezhet.

Amennyiben az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során az Adatkezelő tudomására jut, hogy a hozzájárulást adó Felhasználó még nem töltötte be 16. életévét, úgy a személyes adatok felhasználhatók a szülői, vagy törvényes gondviselői hozzájárulás beszerzése céljából. Amennyiben a 16. életévét még be nem töltő Felhasználó elmulasztja a szülői, vagy törvényes gondviselői hozzájárulást, úgy az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait, az adatkezelést és feldolgozást megszünteti.

19. Az adatkezelő által igénybe vett további külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások

Név: Foxpost
Cím:1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület
Internetes elérhetőség: https://www.foxpost.hu
Az adattovábbítás célja: a megrendelt áru kiszállítása
Továbbított adatok köre: vásárló neve, szállítási címe irányítószámmal, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára

Név: KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu
Az adattovábbítás célja: számla kiállítása
Továbbított adatok köre: számlázási név, számlázási cím irányítószámmal, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára

Név: The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Internetes elérhetőség: https://mailchimp.com
Az adattovábbítás célja: hírlevél, marketing levél küldés
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Név: Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Internetes elérhetőség: https://www.barion.com/hu
Az adattovábbítás célja: online bankkártyás fizetés
Továbbított adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím